CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
A Sófár Messiáshívő Közösség Hitvallása

A Szentírás
Hisszük, hogy a Szentírás, mind a Tenach (Ószövetség) , mind a Brit Hadassa (Újszövetség) teljesen az Örökkévaló Isten által ihletett, az Ő teljes és végső kijelentése az ember számára, amíg a Messiás visszajön. A Biblia Mózes első könyvétől a Jelenések könyvének végéig, az eredeti írásokban tévedhetetlen. Az ismeret minden kategóriáját illetően, amelyről szólnak, hitelesek, beleértve a hitet, a gyakorlatot, a tudományt,és történelmet.
(Péld.30:5-6, Ézsaiás 40:7-8, Máté 5:18, János 10:35.b, 2Tim.3:16, 2Péter 1:21).


A Teremtő, Mindenható, Örökkévaló Isten
Hisszük az Isten egységét, ahogy az a S'ma-ban megjelenik. Smá Jiszráel Adonáj Echád: Halld Izrael az Örökkévaló egy.
Isten a mindenség Teremtője, végtelen és tökéletes, öröktől fogva létező három egyetlen személyben, -Atya, Fiú és Szent Szellem-valamint természetben, és isteni tökéletességben és a személyiség tulajdonságaiban is.
(5 Mózes 6:4, Ézsaiás 48:16, Máté 28:19, János 6:27, 2 Kor.13:13, Ap.Csel.5:3-4, Zsidók 1:8).


Az Atya
Hisszük, hogy az Atya minden teremtménye felett szuverén uralkodik. Ő Izrael Atyja, akit kiválasztott, mint az Ő egyetlen népét; a Messiás Jesua Atyja, akit elküldött a világba, hogy megváltsa az emberiséget és a teremtett világot.
(2 Mózes 4:22, Máté 3:17, János 1:12, János 3:16, Ap.Csel.17:29, Galata 3:26)


A Fiú Isten-Messiás
Hisszük, hogy a Fiú Isten testté lett a Názáreti Jesua személyében, aki Izrael megígért Messiása, aki Isten Szelleme által fogantatott, és a zsidó szűz Mirjam (Mária) által született.
Ő teljesen Isten, aki a földi tartózkodásának ideje alatt kiüresítette önmagát, és teljesen ember, örök egységben.
(Ézsaiás 7:14, Ézsaiás 9:6-7, Jeremiás 23:5-6, Mikeás 5:2).

Hisszük, hogy a Messiás Jesua meghalt, mint helyettesítő áldozat az ember bűnéért és hogy mindazok, akik hisznek benne és elfogadják Őt életük Urának, személyes Megváltójuknak igaznak nyilváníttatnak az ő kiontott vére által.
A Messiás helyettesítő halála volt a mi megváltásunk árának fizetsége, és ez a Tenachban előre ki lett jelentve a peszachi Bárány leölésének a bűn -és vétekáldozatnak, és a Jom Kippur-i bűnáldozatnak képében.
(3Mózes 16:15-16, 3 Mózes 17:11, Ézsaiás 53:4-6 Ézsaiás53:10-12, Zsoltárok 22:16, Dániel 9:26, Zakariás 12:10, Márk 10,45, Róma 3:24-26, Róma 5:8-9, 2Kor 5:14-15, 2Kor.5:21, 1Péter 3:18)

Hisszük, hogy Jesua HaMassiah szellemi testben feltámadt a halálból, felment a mennybe, és az Atya jobbjára ültettetett. Most mint a mi Főpapunk (Kohen HaGadol) szolgál, Melkisédek papságának rendje szerint. Ilyen módon Ő közbenjáró és szószóló az Atya előtt, minden hívő érdekében.
(1Mózes 14:17-20, Zsoltárok 16:10-11, Zsoltárok110:4, Zakariás 6:12-13, Ap.Csel.1:9-11, 1 Kor 15:4-8, Zsidók 7:1-25, Zsidók 8:1, 1János 2:1)

Szent Szellem
Hisszük, hogy Ruach HaKodes - Szent Szellem, személy. Nem hívja fel magára a figyelmet, és mindig ott van, hogy dicsőítse és kijelentse Jesua HaMassiát.
(1Mózes 1,2; Zsoltárok 139,7; Nehémiás 9,20; János 15,26-27;1Kor. 2,10-11;1Kor12,11; 2Kor.13,13; Efezus 4,30)

Hisszük, hogy az Ószövetség ideje alatt az Örökkévaló Isten Szelleme aktívan jelen volt a világ teremtésében, és ideiglenesen megajándékozott, felhatalmazott, és betöltött egyéneket az Ő szolgálataira.
(1Mózes 1,2; 2Mózes 31,3; 4Mózes 27,18; Bírák 6,34)

Hisszük, hogy az Örökkévaló Isten Szelleme ma aktívan cselekszik, hogy meggyőzze a világot bűn, igazság, és ítélet tekintetében. Ő újjászüli, megpecsételi és elkülöníti a hívőt egy szent életre.
Az üdvözülés pillanatában minden hívő Isten Szellemével a Messiás Testébe merítkezik, és Isten Szelleme tartósan lakozást vesz benne. Ezért minden hívő teljes a Messiásban, és birtokában van minden szellemi áldásnak. Minden hívőnek kiváltsága és felelőssége, hogy folyamatosan Isten Szellemével betöltött, azaz Szent Szellem által vezérelt legyen, ezáltal megjelenítve a Szent Szellem gyümölcseit életükben.
(János 14,16; János 16,7-15; Róma 8,9; 1Kor.12,13; 1Kor.12,27-30; Efezus 1,13; Efezus 5,18; 2Tesszalonika 2,13)

Hisszük, hogy az újjászületett ember az élete során alkalmas valamelyik szolgálati ajándék használatára a Messiás Testének építése, ellátása céljából. Az egyes hívőknek nem kell keresniük, hogy szellemi ajándékokat kapjanak, mert azok az Örökkévaló Isten Szellemének szuverén választása alapján adatnak.
(1Korintus 12,7-11; 1Kor. 12,27-30; Efezus 4,11-13; 1Péter 4,10)

Megjegyezzük, hogy egyes ajándékok pl. nyelvek ajándéka, vagy gyógyításnak túlhangsúlyozása káros lehet a Messiás Testében. A hívő élet súlypontja a Szent Szellem munkája a hívő emberben, mely isteni tulajdonságot és viselkedést terem. Ezért a hívőknek az ő helyi közösségeikben a tökéletesebb élet útját kell, hogy keressék. (Róma 8,13; 1Kor.13,1-3.13; Galata 5,22-23)

Hisszük, hogy az Örökkévaló Isten megígérte, hogy akarata szerint gyógyít. Ez történhet hitbeli csoda által, gyógyszerek, illetve az orvostudomány által, vagy természetes módon. Természetfeletti gyógyulás imára adott válaszként és az Örökkévaló Isten szuverén akarata szerint történhet. A gyógyulás azonban nem igényelhető feltétel nélkül ebben a korban az engesztelés, megváltás eredményeként.
(2Mózes 4,11; 1Timóteus 5,23; 2Timóteus 4,20; Jakab5,14-15; 1János 5,14-15)

Sátán és angyalok
Hisszük Sátán valóságos létezését és személyiségét, hogy ő rendelkezett a legmagasabb ranggal a teremtett szellemi lények, az angyalok között. Ő büszkeség, gőg által vétkezett, és az angyalok egy csoportját (akik démonokként ismertek) magával ragadta az ő erkölcsi bukásában.
( Ézsaiás 14,12-17; Ezékiel 28,11-19; 1Timóteus 3,6; 2Péter 2,4)

Hisszük, hogy Sátántól származik a gonoszság. Ő és ügynökei aktívak az emberiség megvakításában a szellemi igazságokra, az antiszemitizmus gerjesztésében, Izrael elleni gyűlölködésre való felbujtásban, a hívők megkísértésében, hogy elbukjanak. A hívők a bibliai igazságok alkalmazásával képesek arra, hogy ellenálljanak a sötétség gonosz erőinek.
(1Mózes 3,1-19; Lukács 10,18; 2Korintus 4,4; Efezus 6,10-19; Jakab 4,7-8; 1Péter 5,8-9;
Jelenések 12,13)

Hisszük, hogy Sátán mint e világ istene most a hitetlen világrendszert irányítja. Meg lett ítélve Jesua HaMassiah halála által, bár még nem lett végrehajtva. Sátán örök büntetés által szenvedni fog azáltal, hogy a tűznek tavába vettetik a Messiás ezeréves messiási uralma után.
(2Korintus 4,4; Efezus 2,1-3; Kolossé 2,15; Jelenések 20,10)

Hisszük, hogy az angyalok egy nagy csoportja szent maradt, s ők Isten trónja előtt vannak, dicsőítve, imádva és magasztalva őt. Ők, mint különleges megbízottak, Isten kiküldöttjei az általa szándékolt tervek és célok megvalósulásában, és hogy minden hívő felé szolgáljanak.
( Ézsaiás 6,1-7; Dániel 10,10-21; Lukács 15,10; Efezus 1,1-21; Zsidók 1,14; Jelenések 7,12)

Az ember
Hisszük, hogy az ember Isten képére teremtetett. Ádám vétkezett és következésképp nem csak a fizikai halált, de a szellemi halált is megtapasztalta, ami Istentől való elszakadást jelent. Ennek a bűnnek a következményei az egész emberiségre kihatnak. Minden emberi lény bűnös természettel születik, és vétkezik gondolattal, szavakkal, és cselekedetekkel.
(1Mózes 1,26-27; 1Mózes 2,17; 1Mózes 3,6; Ézsaiás 53,6; Ézsaiás 4,18; Márk 7,20-23;
János 2,24-25; Róma 5,12-19; Efezus 2,1-3)

A megváltás
Hisszük, hogy bárki, aki hit által bízik Jesua HaMassiában, mint Szabadítóban, Megmentőben, Megváltóban és elfogadja Őt személyes Megváltójának, átadva Neki élete minden területén az uralmat, megvallja és megbánja bűneit, bűneire azonnal bocsánatot nyer, és azonnal Isten gyermekévé lesz. Ez a megváltás nem eredménye bármilyen emberi fáradozásnak vagy érdemnek. A megváltás teljesen az Örökkévaló meg nem érdemelt kegyelmétől függ.
(1Mózes 15,6; Habakuk 2,4; János 1,12; János 3.fej. Efezus 1,7; Titusz 3,5)

Hisszük, hogy minden hívőnek, aki az Örökkévaló gyermeke, üdvbizonyossága van, azaz örök biztonságban van az Örökkévaló Isten hatalma által, az újjászületés, a Szent Szellem bent lakozása és megpecsételése és Jesua HaMassiah közbenjárása által.
(Zakariás 6,12-13; János 10,27-30; János 14,16-17; Róma 8,38-39; Efezus 4,30; 1János 2,1;
1Péter 1,23)

Hisszük, hogy minden hívő bár megbocsátást kapott, mégis ebben az életben van hajlama a bűnre. Ennek ellenére az Örökkévaló teljes mértékben gondoskodott a hívők számára, hogy Neki való engedelmességben éljenek Jesua HaMassiában való azonosulás, a Szent Szellem erejébe vetett bizalom, valamint az Írások teljes ismerete által.
( János 17,17; Róma 6,1-11; Róma 7,15-21; Róma 8,11-13; 1János 1,8-2,2)

A Messiás Teste
Hisszük, hogy minden Jesua HaMassiát személyes Megváltójaként elfogadó hívő ember tagja a Messiás egyetemes Testének. A Messiás Teste Jesua HaMassiah mennybemenetele után, Savuotkor (Pünkösdkor) jött létre a Szent Szellembe történő bemerítkezéssel, és akkor lesz teljes, amikor a Messiás visszajön menyasszonyáért. Semmilyen földi szervezethez történő csatlakozás nem alapja a Testhez való tartozásnak, az egyedül a Jesua HaMassiában való élő hiten alapszik. Ez a Test elkülönül Izraeltől, és a Messiás halála és feltámadása által eggyé lett zsidókból és más népekből áll.
Ezen tagok szent kötelessége megtartani a Szent Szellem egységét és a szeretet kötelékét tiszta szívvel.
(Máté 16,18; Ap.Csel.1,5; Ap.Csel.2,14-36; 1Korintus 12,13; Efezus 2,11-22; Kolossé 1,18; Kolossé 3,14-15)

Hisszük, hogy a vízbe való bemerítkezés a zsidó rituális bemerítkezésen alapszik, de az Újszövetségben a Messiás munkáját fejezi ki. Az Úrvacsora a peszachi Széder estén alapszik, és megemlékezés a Messiás haláláról, golgotai áldozatáról, amíg Ő visszajön. Ezek az Újszövetség szertartásai, amelyeket a Messiás parancsolt a Ő Testéhez tartozóknak, hogy megtartsák.
(Máté 28,19; 1Korintus 11,23-30)

Hisszük Jesua HaMassiah feltámadását és mennybemenetelét.

Hisszük, hogy a helyi közösségek azért szerveződnek, hogy dicsőséget adjanak az Örökkévaló Istennek dicsőítésen, tanításon, az elszámolási kötelezettségen, tanitványságon, közösség gyakorlásán, és az evangélizáláson keresztül. A Messiás Teste a helyi közösségekben a Szent Szellem által rejtetten működik. A helyi közösségekhez való belépés szükséges, és az a szabad akarat megnyilvánulásán alapszik.
( Máté 28,19-20; Ap.Csel.2,42-47; Efezus 4,11-13)

Izrael
Hisszük, hogy Izrael az Örökkévaló Isten különleges választott népe, hogy szent nép, és papok királysága legyen. Izrael kiválasztása visszavonhatatlan, annak ellenére, hogy mint nemzet elutasította Jesua HaMassiát. Az Örökkévaló Isten meg fogja tisztítani Izraelt a hitetlenségtől „Jákob háborúságának idején”, melynek eredményeként, mint nemzet elfogadja Jesuát, mint az ő igaz Messiását.
(Ézsaiás 52,13-53,12; Jeremiás 30,7; Ezékiel 20,33-42; Dániel 9,27; Zakariás 12,10;
Zakariás 13.8-9; Róma 11,26)

Hisszük, hogy Izrael nem egyenlő a Messiás Testével, azonban a Jesuában hívő zsidóknak egyedi, kettős identitásuk van. Először, mint a testi Izrael szellemi maradéka, másodszor, mint a Messiás Testének tagja. ( 2Mózes 19,6; Ámos 3,2; Ámos 9,8; Róma 10,1; Róma 11,2.5.28-29; Efezus 2,14-16)

Hisszük, hogy az Örökkévalónak Ábrahámmal kötött szövetsége feltétel nélkül érvényben van és visszavonhatatlan a zsidó nép számára. Ez a szövetség jogosultságot ad Izrael földjére, ígéretet ad egy utódra (a Messiásra), aki eljön, hogy megváltsa Izraelt, és ígéretet ad az egész világ számára, hogy Izraelen és az ő Messiásán keresztül részesül a megváltásban. Az Örökkévaló Isten végül a szövetséget minden szempontból beteljesíti a messiási királyságban, mind fizikai, mind szellemi értelemben. Akkor a zsidó nép az Örökkévaló Istent személyesen ismerni fogja Jesua HaMassián keresztül, és birtokolni fogja Izrael teljes földjét a bibliai határok szerint.
( 1Mózes 12,1-3; 1Mózes 15,17-18; Jeremiás 31,31-34; Róma 11,25-28)

Hisszük, hogy mivel az evangélium elsősorban a zsidó népnek adatott, a hívő kötelessége, hogy életével bemutassa azt, s kiváltság, hogy Jesua HaMassiah jó hírét nyitott érdeklődés esetén bátran és érzékenységgel közölje. A hívő kötelessége az is, hogy támogassa és szeresse Izraelt, miközben szembe száll az antiszemitizmussal az Örökkévaló rendelkezései szerint.
( 1Mózes 12,3; 4Mózes 24,9; Jeremiás 31,35-37; Máté 28,18-20; János 4,21-25; Ap.Csel.13,46-47; Róma 1,16-17)

Hisszük, hogy Mózes Törvényei, mint az életre vonatkozó szabályok a Messiásban beteljesedtek, és a mindennapokban való megélésük a Szent Szellem vezetése által, és az Ő szabadságában történik. A mózesi judaizmuson alapuló zsidó hagyományok, melyek egyben bibliai igazságok, a zsidó hívők számára lényegében az Isten által kapott zsidó identitás kifejeződései, a nem zsidó hívők számára pedig eszközei a zsidó közösséggel való azonosulásnak és a hitük zsidó gyökerei kifejezésének.
( Máté 5,17-48; Ap.Csel.21,24-26; Róma 8,2; Róma 10,4; Galata 6,2; Galata 3,3.11; Efezus 2,14)

A végső dolgok, próféciák
Hisszük, hogy a fizikai halállal a hívők Isten örömteli jelenlétébe kerülnek, míg a hitetlenek része Istentől elválasztva az örök szenvedés.
( Lukács 16,19-31)

Hiszünk minden ember testi feltámadásában. A hívők az Istennel való örök élet örömére támadnak fel, a hitetlenek az ítéletre támadnak fel, majd örök szenvedésre Istentől elválasztottan.
( Zsoltárok 49,12-20; János 5, 28-29; 1Kor.15,52; 1Tesszalonika 4,16; Jelenések 20,4-6; Jelenések 20,12-15; Jelenések 21, 1-8.)

Hiszünk a Biblia írott próféciáinak, valamint a Szent Szellem által ihletett próféciáknak maradéktalan beteljesülésében.

Hisszük Jesua HaMassiah közeli személyes, levegőégben történő visszajövetelét az Ő Testéért. A Messiás Testének minden tagja -élő, vagy fizikailag halott- abban az időben feltámadott testben az Úrhoz kerül örökre.
(1Korintus 15,51-53; 1Tesszalonika 1,10; 1Tesszalonika 4,13-18; 1Tesszalonika 5,1-11; Titusz 2,13; Jelenések 3,10)

Hisszük Jesua HaMassiah személyes, szellemi testben történő, látható, Ézsaiás próféta által megjövendölt Földre jövetelét. Akkor meg fogja szüntetni a romlottságot, amely most az egész teremtettségen van, teljesen helyre állítja Izraelt az ő saját földjén, felismerteti vele az Örökkévaló szövetségi ígéreteit, és az egész világot az Örökkévaló Isten ismeretére juttatja.
( 5Mózes 30,1-10; Ézsaiás 9,6-7; Ézsaiás 11,1-10; Ezékiel 37,21-28; Máté 24,30; Ap.Csel.1,11; Róma 8,19-23; Róma 11,25-27)

MARANA THA!Copyright © 2005-2011 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés